PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 4 2 6,214,925
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 26 4,107 4 5 4 4 6 1 11 5,944,170
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 87 3,852 4 30 863 4 4 3 21 6,229,487
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 97 5,036 46 31 113 12 16 2 123 6,633,091
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 66 4,144 38 208 476 15 32 1 6 6,117,696
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 97 6,381 23 4 215 20 5 5 7 6,206,298
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 29 4 4 6 4 4 39 5,971,002
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 75 2,369 14 4 61 4 4 7 51 6,249,663
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 2 11 6,080,957
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 1 7 6,272,259
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 104 4,520 14 109 258 7 6 1 31 6,178,548
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 1 14 6,347,615
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 4 9 6,090,980
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,981 21 4 4 4 4 6 10 6,121,035
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 179 6,580 30 55 247 9 5 2 10 6,152,477
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 93 7,739 209 10 24 38 42 5 7 6,381,524
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 95 6,965 14 3 75 27 9 1 15 6,282,419
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 89 6,478 84 317 755 17 28 6 4 6,225,767
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,424 6 4 0 4 4 12 31 6,211,032
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 2 5 5,726,793
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 28 4,343 7 4 4 4 4 1 11 6,238,420
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 76 7 7 51 9 4 15 6,046,356
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 37 6,687 32 0 115 30 6 3 43 6,349,369
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 39 3,785 40 30 90 4 14 2 13 6,062,097
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 4 8 5,835,602
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,272 29 16 107 3 4 12 195 6,754,786
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 5 5 6,422,615
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 44 68 197 32 4 10 22 6,169,746
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 349 35 167 48 13 2 7 2,564,455
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 60 5,178 11 11 7 11 4 6 6 520,239
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 75 3,381 11 12 7 7 4 3 1 424,063
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 123 5,360 11 11 7 7 4 2 1 464,164
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 84 6,782 0 0 7 7 4 3 2 436,822
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 125 5,986 15 11 7 7 4 3 4 367,697
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 3 1 413,558
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 168 7,574 0 6 10 72 15 4 14 403,536
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 2 4 350,264
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 86 5,504 11 11 8 7 4 3 4 318,725
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 131 4,524 11 11 7 7 4 4 3 405,381
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 60 6,693 46 11 9 7 11 3 2 412,879
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 124 6,988 11 11 7 7 4 4 3 449,973
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 58 1,938 11 11 7 7 4 3 12 192,108
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 85 7,317 11 11 7 7 4 1 6 461,804
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 84 4,998 20 11 2 0 4 1 70 364,808
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 45 4,294 97 11 8 8 5 4 4 428,785
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 122 5,504 75 18 115 23 6 6 1 360,973
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 56 6,517 11 11 7 7 4 4 2 294,745
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 41 4,652 15 11 5 7 9 3 3 342,546
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 150 5,560 11 11 7 7 4 1 3 280,323
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 3 5 381,842
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 77 3,683 19 11 7 7 4 1 3 340,187
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 204 4,556 17 11 7 37 4 3 6 434,257
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 44 5,946 31 3 12 3 26 1 1 389,355
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 20 4,031 7 0 0 7 0 1 7 267,550
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 168 5,606 11 11 7 7 4 2 3 423,784
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,096 17 11 2 10 29 4 1 404,426
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 73 6,610 11 11 8 7 4 1 1 350,841
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 2 2 115,767
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 28 0 14 1 1 0 6 1 1 102,111
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 4 114,745
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 5 101,920
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 97,302
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 2 1 108,651
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 2 3 101,034
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 1 100,072
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 2 3 102,172
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 22 0 13 1 1 0 6 1 6 105,481
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 42 0 13 1 1 0 6 3 1 120,402
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 34 0 13 1 1 0 6 1 3 100,580
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 38 0 13 1 1 0 6 4 1 103,515
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 1 98,227
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 4 2 106,535
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 1 97,548
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 50 0 17 1 1 0 6 1 1 118,606
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 2 1 100,639
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 12 6 96,565
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 20 0 13 1 1 0 6 2 2 96,841
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 1 2 124,304
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 2 1 97,784
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 95,490
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 5 1 100,132
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 9 8 97,374
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 1 99,688
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 52 0 14 1 1 0 6 1 2 107,341
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,837285,3532,3221,3474,582759666258971189,577,645