PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:31:39 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:19:35 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai13:09:29 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai12:55:37 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai12:55:33 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai12:55:28 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
7Khách vãng lai12:55:17 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
8Khách vãng lai12:48:25 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=S%C4%90%C4%90-00155
9Khách vãng lai12:46:27 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9935
10Khách vãng lai12:38:48 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
11Khách vãng lai12:25:55 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8464
12Khách vãng lai12:17:01 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
13Khách vãng lai12:16:30 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8546
14Khách vãng lai12:12:40 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai12:04:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
16Khách vãng lai12:02:26 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai11:53:07 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8491
18Khách vãng lai11:00:25 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai10:59:50 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
20Khách vãng lai10:59:34 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai10:39:08 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai10:29:31 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai10:26:34 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8504
24Khách vãng lai10:20:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai10:18:19 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai10:14:49 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9953
27Khách vãng lai10:06:53 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
28Khách vãng lai10:02:14 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8489
29Khách vãng lai09:51:16 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8465
30Khách vãng lai09:46:00 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9985
31Khách vãng lai09:35:27 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8521
32Khách vãng lai09:22:27 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
33Khách vãng lai08:55:52 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8490
34Khách vãng lai08:51:57 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
35Khách vãng lai08:48:02 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=S%C4%90%C4%90-00156
36Khách vãng lai08:41:44 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7520
37Khách vãng lai08:41:01 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9976
38Khách vãng lai08:40:22 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9940
39Khách vãng lai08:38:21 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8472
40Khách vãng lai08:27:58 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai08:14:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
42Khách vãng lai07:54:29 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8538
43Khách vãng lai07:46:44 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
44Khách vãng lai07:23:42 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
45Khách vãng lai07:21:04 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9935
46Khách vãng lai07:20:21 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
47Khách vãng lai06:59:34 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9965
48Khách vãng lai06:55:28 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
49Khách vãng lai06:54:12 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
50Khách vãng lai06:52:14 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10004
51Khách vãng lai06:35:33 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=520
52Khách vãng lai06:25:03 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
53Khách vãng lai05:48:55 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
54Khách vãng lai05:47:07 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9985
55Khách vãng lai05:41:57 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8486
56Khách vãng lai05:33:53 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10007
57Khách vãng lai05:32:02 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8512
58Khách vãng lai05:28:28 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9949
59Khách vãng lai05:26:00 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
60Khách vãng lai05:19:35 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8488
61Khách vãng lai05:08:55 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9989
62Khách vãng lai05:05:39 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8483
63Khách vãng lai04:52:54 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
64Khách vãng lai04:50:01 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=S%C4%90%C4%90-00157
65Khách vãng lai04:28:39 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai04:10:34 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
67Khách vãng lai03:56:07 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
68Khách vãng lai03:20:46 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
69Khách vãng lai02:36:43 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9951
70Khách vãng lai02:32:49 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9999
71Khách vãng lai02:18:19 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
72Khách vãng lai02:05:50 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9939
73Khách vãng lai02:04:47 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
74Khách vãng lai02:02:30 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
75Khách vãng lai01:40:20 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
76Khách vãng lai01:39:37 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_lop.aspx
77Khách vãng lai01:38:38 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
78Khách vãng lai01:08:41 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8464
79Khách vãng lai01:06:12 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8525
80Khách vãng lai00:37:35 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login.aspx
81Khách vãng lai00:14:13 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8538
21 11 2018