PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:49:14 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:36:46 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/default.aspx
3Khách vãng lai19:33:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9987
4Khách vãng lai19:29:07 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9956
5Khách vãng lai19:28:45 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7515
6Khách vãng lai19:26:26 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai19:11:21 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai19:11:16 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai19:11:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai19:10:58 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
11Khách vãng lai19:04:15 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai17:39:33 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
13Nguyễn Thị Thanh Huyền17:14:54 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
14Nguyễn Thị Thanh Huyền17:13:59 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
15Nguyễn Thị Thanh Huyền17:13:59 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
16Khách vãng lai17:13:47 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai17:08:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8488
18Khách vãng lai16:44:44 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
19Nguyễn Thị Thanh Huyền16:39:28 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1.aspx
20Nguyễn Thị Thanh Huyền16:39:22 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
21Khách vãng lai16:39:08 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai16:36:49 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8547
23Khách vãng lai16:24:13 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
24Khách vãng lai16:09:24 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Bùi Thị Sáng16:08:04 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
26Bùi Thị Sáng16:07:10 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
27Bùi Thị Sáng16:06:00 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
28Khách vãng lai16:04:17 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai16:03:17 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=521
30Bùi Thị Sáng16:03:08 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai16:01:33 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
32Bùi Thị Sáng16:00:09 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_td/nhap_diem.aspx
33Bùi Thị Sáng16:00:02 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
34Bùi Thị Sáng15:59:48 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Bùi Thị Sáng15:59:44 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
36Bùi Thị Sáng15:50:44 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
37Bùi Thị Sáng15:50:35 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
38Khách vãng lai15:50:28 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai15:46:33 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
40Khách vãng lai15:40:26 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
41Khách vãng lai15:33:11 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
42Khách vãng lai15:10:16 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai15:07:57 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8487
44Khách vãng lai15:02:32 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
45Bùi Thị Vân Anh14:58:08 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_mt/nhap_diem.aspx
46Bùi Thị Vân Anh14:58:03 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
47Bùi Thị Vân Anh14:57:59 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Bùi Thị Vân Anh14:54:00 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
49Bùi Thị Vân Anh14:51:21 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_mt/nhap_diem.aspx
50Bùi Thị Vân Anh14:50:32 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
51Bùi Thị Vân Anh14:50:31 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
52Bùi Thị Vân Anh14:49:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Bùi Thị Vân Anh14:47:55 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
54Bùi Thị Vân Anh14:47:44 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
55Khách vãng lai14:44:52 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8537
56Bùi Thị Vân Anh14:43:29 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
57Nguyễn Đình Phong14:43:22 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11500
58Khách vãng lai14:43:10 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai14:43:01 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
60Khách vãng lai14:42:48 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Nguyễn Đình Phong14:39:01 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_khoi_k1_xep_tt.aspx
62Nguyễn Đình Phong14:38:47 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
63Nguyễn Đình Phong14:38:38 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_xep_tt.aspx
64Nguyễn Đình Phong14:38:30 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
65Nguyễn Đình Phong14:38:15 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
66Nguyễn Đình Phong14:38:03 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
67Khách vãng lai14:37:35 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai14:37:14 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai13:51:49 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai13:43:14 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=488
71Khách vãng lai13:37:27 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7510
72Khách vãng lai13:26:20 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7516
73Khách vãng lai13:20:17 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8485
74Khách vãng lai13:14:13 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai13:10:38 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10023
76Khách vãng lai13:06:00 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_tt.aspx
77Khách vãng lai13:02:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9984
78Khách vãng lai12:39:24 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
79Khách vãng lai12:35:14 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
80Khách vãng lai12:27:36 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
81Khách vãng lai12:26:13 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8499
82Khách vãng lai12:11:17 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
83Khách vãng lai12:02:40 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10028
84Khách vãng lai11:59:50 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9989
85Khách vãng lai11:46:39 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai11:44:17 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
87Khách vãng lai11:35:42 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10010
88Khách vãng lai11:06:31 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
89Khách vãng lai11:00:37 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=S%C4%90%C4%90-00163
90Khách vãng lai10:51:45 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
91Khách vãng lai10:33:36 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01242
92Khách vãng lai10:11:19 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=S%C4%90%C4%90-00154
93Nguyễn Văn Đăng09:43:09 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_gdcd/nhap_diem.aspx
94Nguyễn Văn Đăng09:42:49 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_gdcd/nhap_diem.aspx
95Nguyễn Văn Đăng09:42:36 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_gdcd/nhap_diem.aspx
96Nguyễn Văn Đăng09:38:41 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_van/nhap_diem.aspx
97Nguyễn Văn Đăng09:38:26 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/form_ket_qua_lop_k1.aspx
98Khách vãng lai09:37:52 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai09:29:19 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
100Khách vãng lai09:18:59 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
101Khách vãng lai09:14:04 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai08:57:11 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
103Khách vãng lai08:45:53 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=525
104Khách vãng lai08:43:32 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10006
105Khách vãng lai08:37:45 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8494
106Khách vãng lai08:17:16 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8549
107Khách vãng lai07:59:14 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10031
108Khách vãng lai07:58:31 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
109Khách vãng lai07:57:05 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01243
110Khách vãng lai07:51:41 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/default.aspx
111Khách vãng lai07:34:11 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
112Khách vãng lai07:32:07 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
113Khách vãng lai07:27:27 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai06:54:39 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10011
115Khách vãng lai06:20:07 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
116Khách vãng lai06:14:47 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
117Khách vãng lai06:09:48 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10034
118Khách vãng lai06:04:41 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
119Khách vãng lai05:55:39 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01241
120Khách vãng lai05:54:50 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
121Khách vãng lai05:54:40 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
122Khách vãng lai05:49:54 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
123Khách vãng lai05:29:29 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10033
124Khách vãng lai05:22:42 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
125Khách vãng lai05:10:13 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
126Khách vãng lai05:04:23 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9981
127Khách vãng lai04:38:35 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=526
128Khách vãng lai04:15:57 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
129Khách vãng lai03:48:25 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9977
130Khách vãng lai02:48:41 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
131Khách vãng lai02:36:52 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
132Khách vãng lai02:29:04 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
133Khách vãng lai02:18:59 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9959
134Khách vãng lai01:17:00 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
135Khách vãng lai01:13:50 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
136Khách vãng lai01:01:31 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01246
137Khách vãng lai01:01:24 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10014
138Khách vãng lai00:54:26 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9966
139Khách vãng lai00:41:46 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10025
140Khách vãng lai00:37:06 http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01245
16 1 2019