PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 16 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 09/12/2019
- Chào cờ đầu tuần.
Tuần : 16 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 10/12/2019
- Dạy học theo lịch.
Tuần : 16 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 11/12/2019
- Dạy học theo lịch.
Tuần : 16 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 12/12/2019
- Họp chuyên môn từ 15 giờ 30 phút.
Tuần : 16 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 13/12/2019
- Dạy học theo lịch.
Tuần : 16 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 14/12/2019
- Tham dự giải đá cầu cụm trường tại THCS Hồng Dụ từ 7 giờ.