PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 33 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 06/07/2020
- Đón đoàn kiểm tra PGD từ 7 giờ.
Tuần : 33 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 07/07/2020
- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng  từ 7 giờ.
Tuần : 33 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 08/07/2020
- Tập trung học sinh bàn giao cơ sở vật chất lớp, chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học
- Họp Hội đồng nhà trường từ 8 giờ..
Tuần : 33 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 09/07/2020
- Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tổng kết năm học.
Tuần : 33 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 10/07/2020
- Chuẩn bị các điều kiện cho lễ tổng kết năm học.
Tuần : 33 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 11/07/2020
- Tổng kết năm học từ 7 giờ.