PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM 2023
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
4 2 2023