PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
14 7 2020